فرم اخذ تسهيلات فني و اعتباري

نام متقاضي(شخص / شركت) :
شماره ثبت/شناسنامه :
تاريخ ثبت/تولد :
محل ثبت/صدور :
نوع حقوقي :
تاريخ تاسيس/شروع :
فعاليت:زمينه فعاليت :
آدرس و كدپستي :
تلفن و نمابر و ايميل :
نوع صنعت :
زمينه فعاليت :
نام محصول :
ظرفيت :
واحد :
كاربرد :
نام محصول :
ظرفيت :
واحد :
كاربرد :
نام محصول :
ظرفيت :
واحد :
كاربرد :
نام محصول :
ظرفيت :
واحد :
كاربرد :
وضعيت طرح در حال حاضر از حيث زمين ساختمان تاسيسات ماشين آلات و .. :
نوع طرح :
سرمايه گذاري كل طرح :
سرمايه ثابت :
سرمايه در گردش :
سرمايه انجام شده :
تسهيلات درخواستي :
 
تعداد مراجعان :