تلفن شهركها و نواحي صنعتي استان


شهرك صنعتي كاسپين : 32848111-028 32848118-028

شهرك صنعتي ليا : 33454242-028

شهرك صنعتي خرمدشت : 35330020-028 35330010-028

شهرك صنعتي دانسفهان : 34535433-028

شهرك صنعتي شال : -

شهرك صنعتي اسفرورين : -

شهرك صنعتي آراسنج : 21-34357220-028

شهرك صنعتي حيدريه : 35686001-028

شهرك صنعتي حكيميه :

شهرك صنعتي آبيك : 32899961-028