منشور اخلاقي كاركنان شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين
كاركنان شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين همگام با ساير ادارات ، سازمانها و دستگاهها در اجراي برنامه هاي توسعه همه جانبه دولت خدمتگزار ، مهر ورز و عدالت پرور اهداف و برنامه هاي را دنبال مي كند و به عنوان يك نهاد پشتيبان صنعت و توليد وظيفه خود مي داند ضمن اجراي سياست ها و برنامه هاي دولت جمهوري اسلامي ايران حداكثر تلاش خود را در جهت خدمتگزاري به مردم به كار گيرد و در اين راستا شعار ( خدمت بهتر، رضايت بيشتر ) سر لوحه فعاليتهايش قرار گرفته است .براي تحقق اين اهداف كليه كاركنان شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين با اعتقاد و تعهد ، وظيفه خود مي دانيم:
1. تلاش مي كنيم با نهايت خوشرويي و ادب از ارباب رجوع استقبال كرده و كار آنان را به سرعت و دقت انجام دهيم.
2. در همه زمانها به اصول اخلاقي و صفات معنوي احترام گذاشته و در همه روابط سازماني آنها را بكار مي بنديم.
3. به همكاران احترام مي گذاريم تا با همدلي در جهت كرامت و رضايت ارباب رجوع گام بر داريم.
4. به نظرات و ديدگاههاي ارباب رجوع و همكاران گوش فرا داده و از انتقادات و پيشنهادات ايشان در رابطه با اصلاح رفتار و تغيير روش انجام كار البته بر اساس قوانين و مقررات استقبال مي نماييم.
5. انجام صحيح و سريع امور محوله را جزء وظيفه خود دانسته و با توجه به گرانبها بودن وقت در كوتاهترين زمان ممكن وظايف خود را به درستي انجام مي دهيم.
6. همبستگي خود را با ساير اعضاء شركت در راستاي تحكيم پايه هاي سازمان تقويت مي نماييم.
7. نظم و انظباط اجتماعي، وجدان كاري را در محيط كار حاكم نموده و اين امر را عامل اساسي در افزايش بهره وري تلقي مي نمائيم.
8. در هر اقدام يا تعهدي كه بر خلاف منافع شركت و اعضاء بود و شان آنان را خدشه دار مي سازد مشاركت نمي نماييم.
9. زمان گوهر گرانبهاست، براي وقت خود و مراجعان ارزش قائليم و از تاخير در امور پرهيز مي كنيم
10. ما براي افزايش كارآيي ، ارتقاء بهره وري و جلب رضايت ارباب رجوع از طريق آموزش ، خلاقيت و خود باوري آگاهانه خواهيم كوشيد.
11. ما به ياري ، همفكري و مشاركت شما براي اصلاح روشهاي انجام كار و ارتقاء سطح كيفيت خدمات خود نياز داريم.
12. از هر گونه سوء استفاده از شغل و موقعيت شغلي حذر مي كنيم.
13. تلاش مي كنيم تا صنعت را توسعه داده تا بدنبال آن توليد در كشور افزايش يافته و نرخ بيكاري كاهش يابد.
14. نسبت به توسعه صنعت و ارتقاء توليد در جامعه و كشور خود را مسئول مي دانيم.
15. هميشه و در همه حال به گونه اي شايسته رفتار مي كنيم تا موجب جلب اعتماد افراد و ساير سازمانها و جامعه به خود و شركت شويم.
16. هدف ما خدمت به صنعتگران به بهترين نحو و روش است و اميد تحقق اين هدف باعث ايجاد انگيزه فعاليت بيشتر ماست.
17. به كار در شركت افتخار مي كنيم و آن را وسيله خدمت به صنعتگران و گسترش توليد و اشتغالزايي مي دانيم.
18. آرمان خواهي در سرشت انسان است به همين جهت براي نيل به آرمانهاي شركت از هرگونه ايده سازي و همفكري و مشاركت تلاشگران عرصه صنعت استقبال مي نماييم.